Facebook

Prague British International School

admissions (zavináč) pbis.cz
226 096 170 Sekretariát

Sídlo školy

Vlastina 500/19
Praha 6, 16000
Typ školy:
Soukromá škola
Ředitel(ka):
Paul Kurczij
Zřizovatel:
Nord Anglia Education
Stupně ZŠ:
První a druhý stupeň (1. - 9. třída)

Vyučované jazyky

Angličtina, francouzština, němčina, španělština

Stravování

Snídaně, obědy a svačiny zajišťuje naše školní jídelna.

Zaměření školy

Britská mezinárodní škola pro děti od 3 do 14ti let.
Bilingvní Českobritská Zákoladní Škola pro děti prvního stupně ZŠ.

Vybavení

Naše škola se s PBIS dělí se o školní budovu i venkovní prostranství a sportoviště a současně využívá jejích zkušeností z výuky anglického jazyka i moderních vyučovacích a učebních metod. Neustálá přítomnost mezinárodní komunity pozitivně působí na děti a jejich zájem ověřovat si v praxi své nově nabyté znalosti cizího jazyka, ale též na jejich multikulturální cítění.
Naše třídy, stejně jako třídy v PBIS, mají veškeré potřebné vybavení nejen pro hlavní předměty, ale také pro výchovné předměty jako jsou tělesná, dramatická nebo výtvarná výchova.
Pro žáky naší školy jsou připraveny kmenové třídy v prostorách školy na Praze 4 – Kamýku i Praze 6 - Vlastina, které sdílíme s the Prague British International School. Naší snahou je, aby česko-britské třídy sousedily s britskými třídami dětí stejného věku.
Všechny třídy jsou vybaveny dle standardů britského školství. Nachází se v nich moderní a vkusný nábytek. Třídy jsou prostorné, světlé a barevné, vybavené moderními a interaktivními pomůckami.
K dispozici jsou též specializované učebny na výuku informační technologie, vědních oborů, zpěvu, dramatické a tělesné výchovy, apod. Tyto učebny využívají učitelé společně. Celkový velmi dobrý dojem školy dotváří knihovna vybavená nejen zábavnou, ale též odbornou literaturou, kterou děti při svém studiu plně využívají.
Ve škole jsou umístěny speciální jazykové laboratoře na výuku anglického jazyka (MFL),vybavené nejkvalitnějšími materiály, pomůckami a vzdělávacími prostředky.
K výuce dramatické výchovy slouží školní divadlo, ke školním shromážděním tzv. „Assembly rooms“.
V objektu obou škol se nacházejí tělocvičny a na přilehlých pozemcích máme k dispozici venkovní sportovní areály. Nedílnou součástí tělesné výchovy je též taneční výuka, pro niž jsou ve všech budovách žákům k dispozici taneční sály.

Vítejte v Prague British International School

Předškolní vzdělávání

V mateřské škole Early Years při česko-britské základní škole PBIS se řídíme britským kurikulem předškolního vzdělávání - Early Years Foudnation Stage (EYFS). Jedná se o kurikulum pro děti od narození do věku 5 let, které specifikuje vývojové i vzdělávací stupně podle růstu a vývoje dítěte.
Náš přístup
V mateřské škole Early Years při česko-britské základní škole PBIS se řídíme britským kurikulem předškolního vzdělávání - Early Years Foundation Stage (EYFS), které v roce 2017 prošlo novelizací. Jedná se o kurikulum pro děti od narození do 5 let věku, které specifikuje vývojové a vzdělávací stupně podle růstu a vývoje dítěte.
Kurikulum je rozděleno do 7 oblastí učení, které jsou dále rozděleny do 3 hlavních a 4 specifických:
Hlavní oblasti
▪ Osobnostní, sociální a emoční rozvoj
▪ Komunikace a jazyk
▪ Fyzický vývoj
Specifické oblasti:
▪ Gramotnost
▪ Matematika
▪ Porozumění světu kolem nás
▪ Expresivní umění a design
V PBIS v počátcích klademe důraz na 3 hlavní oblasti, které tvoří základ pro úspěšně učení v dalších 4 specifických oblastech. Předpokladem je, že se rovnováha postupně rovnoměrně rozloží ve všech oblastech učení s tím, jak se rozvíjí sebejistota a schopnosti ve třech hlavních oblastech. Avšak pokud během předškolního vzdělávání vznikne v pokroku dítěte v kterékoliv hlavní oblasti důvod k znepokojení, probereme vše s rodiči dítěte, nebo jeho opatrovníkem, a dohodneme se jak dále dítě podporovat.
V zájmu dětí, které doma anglicky nehovoří, podnikneme přiměřené kroky, abychom jim poskytli příležitosti k rozvoji a používání jejich jazyka jak při hře, tak učení, a tak podpořili jejich jazykový rozvoj v domácím prostředí. Zároveň chceme dětem zajistit dostatečné příležitosti, aby se během svého pobývání v našem předškolním zařízení dostaly na dobrou úroveň angličtiny: chceme zajistit dětem, aby byly připravené a v naší mateřské škole z nabídnutých příležitostí získaly co nejvíce.

1.
EYCC
Vyvinuli jsme naše vlastní kurikulum kreativního předškolního vzdělávání (Early Years Creative Curriculum - EYCC), které vhodně doplňuje kurikulum EYFS.
Ve ranném věku se děti učí ze všeho kolem sebe. Nerozlišují mezi jednotlivými oblastmi učení. Proto jsme vyvinuli náš vlastní, mezipředmětový přístup k učení založený na tématech, který je rozvržený do dvou let. Nazvali jsme ho kurikulum kreativního předškolního vzdělávání (Early Years Creative Curriculum - EYCC). Každé téma nazýváme “Koncept”. V každém pololetí máme jeden hlavní Koncept, v němž se procházejí všechny oblasti EYFS. Zároveň máme další Koncept, který se prolíná celým rokem a na něž se pravidelně odkazujeme. Výběr dlouhodobých průběžných témat odráží potřeby dětí mezi 2 až 5 lety věku, aby dokázaly učení a zkušenosti vztáhnout samy k sobě a ke své bezprostřední sféře, a tak téma pochopily a bavilo je.
Všechny Koncepty jsou dostatečně široké, čímž učitelům umožní, aby flexibilně reagovali na zájmy dětí, účinně děti zaujali a ovlivnili jejich učení. Ve Spojeném království se tento přístup považuje za nejúčinnější.
Díky 2-letému cyklu jsou vždy zahrnuty všechny děti mateřské školky PBIS najednou. To přináší spoustu výhod nejen dětem, ale je to výhodné i pro organizaci zdrojů, učebního prostoru, výletů, besed ve škole, a pro podporu vertikálního učení.
Základní strategie učení
▪ Řídíme se kurikulem EYFS, které jsme nastavili na úroveň dosažitelnou pro všechny děti.
▪ Výuka i učení se plánují tak, aby vyhovovaly individuálním schopnostem, kompetencím a zájmům dětí. Všechny děti nemají stejné zkušenosti.
▪ Učení tak řídí děti. Koncepty a prvky jsou odrazovým můstkem k nápadům, ale učení sleduje zájmy dětí. Tím je plánování vyučování flexibilní.
▪ Učební prostředí stimuluje a funguje jako další učitel. Díky promyšlenému spektru příležitostí, které se dětem naskýtají jak uvnitř budovy, tak venku, děti dokáží uspět ve všech oblastech kurikula.
▪ Vnitřní i vnější prostory jsou stejně důležité a měly by být považovány za jednu velkou třídu, ve které se děti učí.

Česko Britská Základní Škola (dále ČBZŠ), sesterská škola Prague British International School (PBIS), je součástí rodiny celosvětově proslulé sítě škol sdružených v NORD ANGLIA EDUCATION (NAE). NAE zastřešuje 69 prvotřídních mezinárodních škol po celém světě a zajišťuje vzdělávání více než 64 000 studentům ve věku od 2 do 18 let.

ČBZŠ se nachází v samém srdci České republiky a spolu s PBIS nabízí vysokou úroveň vzdělávání. Právem se řadí ke školám s vynikajícími akademickými výsledky, ambiciózním přístupem k výuce a jedinečnou nabídkou, díky ní jsou žáci v pravidelném kontaktu s ostatními po celém světě.

NAE je pro ČBZŠ zárukou partnerství s dalšími vzdělávacími institucemi po celém světě, jako je např. Juilliard School, přední umělecká škola na světě nebo MIT, institut nejlépe známý pro své programy v oblasti techniky a fyzikálních věd.

ČBZŠ je bilingvní základní školou 1.stupně, v níž je anglický jazyk vyučován na úrovni rodilých mluvčí a prolíná se všemi předměty.

ČBZŠ se s the Prague British International School dělí o školní budovy i venkovní prostranství a sportoviště a současně využívá jejích zkušeností z výuky anglického jazyka i moderních vyučovacích a učebních metod. Neustálá přítomnost mezinárodní komunity pozitivně působí na naše žáky, a to nejen ve smyslu jejich multikulturního cítění, ale především pak v možnosti si okamžitě v praxi ověřovat své nově nabyté znalosti cizího jazyka.

ČBZŠ A JEJÍ ATRIBUTY

 ZŠ 1.stupně (1. – 5.ročník)
 registrace u MŠMT
 vybrané předměty vyučovány v AJ (Tv, Hv)
 Výuka dalších cizích jazyků od 2.ročníku – Nj,Fj a Šj
 Zřízen přípravný ročník – pomoc s přípravou na vstup do 1.ročníku
 Bilingvní výuka – hlavní předměty jsou vyučovány v ČJ i Aj
 Kvalifikovaní učitelé a výuka Aj rodilými mluvčími
 třídy s menším počtem žáků ve třídě (max. 18)
 Příprava na 8-letá gymnázia
 Možnost pokračovat ve studiu v PBIS Senior (7-leté gymnázium zakončené zkouškou IB - International Baccalaureate)

Fotogalerie

Školka Školka Školka Školka Základní škola Základní škola Základní škola Základní škola Gymnázium Gymnízium
Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.