Facebook

Základní škola Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782

central (zavináč) campanus.cz
222 366 517 Kancelář školy
222 366 518 Kancelář školy

Sídlo školy

Jírovcovo náměstí 1782
Praha 4, 14800
Typ školy:
Veřejná škola
Ředitel(ka):
Mgr. Lenka Derková, MBA
Zřizovatel:
MČ Praha 11
Stupně ZŠ:
První a druhý stupeň (1. - 9. třída)

Kontaktní osoby

Akce školy

17. února 2021 14:00–15:30 hod.
Karneval ve školní družině
6. listopadu 2021 10:00–13:00 hod.
Campak? Na Campanus!
Akce pro předškoláčky a jejich rodiče
24. listopadu 2021 16:00–19:00 hod.
Adventní dílny
22. února 2022 07:00–08:00 hod.
Ples ZŠ Campanus v Kongresovém sále
30. března 2022 15:00–18:00 hod.
Jarní dílny
6.–7. dubna 2022
Zápis do prvních tříd
22. června 2022 17:00–19:00 hod.
Vystoupení dramatických kroužků v KC Zahrada
29. června 2022 17:00–19:00 hod.
Rozloučení s žáky 9. tříd
 • Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě

Výhody školy

 • Automat na nápoje
 • Automat na občerstvení
 • Bezbariérový přístup
 • Lyžařské kurzy
 • Neomezený WiFi internet v budovách školy
 • Online informační systém docházky
 • Online informační systém klasifikace
 • Počítače ve všech učebnách školy
 • Podporováno používání notebooků/tabletů při výuce
 • Rodilý mluvčí/Rodilí mluvčí
 • Sportovní areál
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní knihovna
 • Školní psycholog
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Učebnice zdarma
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Zájmové kroužky/kluby

Vyučované jazyky

Angličtina, němčina

Zaměření školy

Školní vzdělávací program Vzdělávání, tolerance, integrace podporuje rozvoj myšlení, kreativity a zodpovědnosti za vlastní budoucnost

Další informace

Zaměřujeme se na: * výuku anglického jazyka již od 1. ročníku, výuka angličtiny ve spolupráci s rodilým mluvčím, tato metoda je pro děti velmi motivující, ztrácí ostych mluvit cizím jazykem před ostatními, přirozeně se jim zvětšuje slovní zásoba, odposlouchávají správnou výslovnost * výuku druhého cizího jazyka a informatiky * moderní vyučovací metody (projektové a skupinové vyučování, výuka na interaktivních tabulích) * pohybovou a sportovní výchovu (účast v soutěžích, atletický klub, zájmová tělesná výchova) * estetickou a dramatickou výchovu Dále nabízíme: * v 1. třídách zkušené elementaristky * velký výběr zájmových kroužků (keramika, recitační a turistický kroužek, výtvarný ateliér, hra na flétnu, pohybové hry, míčové hry, aerobic) * aktivity pro umělecky založené děti (dramatická výchova, keramické dílny) * celoroční soutěže (vědomostní, výtvarné, pěvecké, sportovní) * široký výběr volitelných a nepovinných předmětů * velké procento úspěšnosti při přijímacích zkouškách na gymnázia (i víceletá) * mimoškolní aktivity (návštěvy galerií, divadel, koncertů) * školy v přírodě a lyžařské kurzy * zájezdy do zahraničí a prázdninové pobyty * přátelské prostředí se zkušenými pedagogy

„Škola není cíl, škola je cesta.“

Základní škola Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782 Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty Děti vedou zkušení pedagogové. Usilujeme o vytvoření školy jako výchovně vzdělávací instituce s přátelskou a tvůrčí atmosférou, která spoluvytváří společenský, kulturní a sportovní život Jižního Města.

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

Termín zápisu: 6. a 7. dubna 2022 od 14,00 do 17,30 hodin K zápisu jsou povinny se dostavit tyto děti: Děti, které dovrší do 31.8.2022 šest let věku. Děti po odkladu školní docházky. Průběh zápisu: Při samotném zápisu zákonný zástupce předloží žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, prokáže svoji totožnost občanským průkazem a přinese s sebou rodný list dítěte. Zápis k povinné školní docházce je složen z formální části a rovněž z rozhovoru a dalších činností s dítětem. Rozhovor je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti. Samotný zápis trvá cca 60 min. Kritéria přijetí do ZŠ Campanus: Vzhledem k velkému počtu zájemců o přijetí byla škola nucena stanovit kritéria, podle kterých bude přijímání do 1. ročníku v ZŠ Campanus probíhat.
1. Dítě s místem trvalého pobytu ve školském obvodu ZŠ Campanus stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy ZDE.
2. Dítě s místem trvalého pobytu na území Městské části Praha 11, jehož starší sourozenec je žákem ZŠ Campanus (v době zápisu v 1. – 8. ročníku).
3. Dítě s místem trvalého pobytu na území Městské části Praha 11.
4. Děti s místem trvalého pobytu v obci Vestec, jehož starší sourozenec je žákem ZŠ Campanus (v době zápisu v 1. – 8. ročníku). (Na základě Dohody o spolupráci mezi MČ Praha 11 a obcí Vestec ze dne 20.12.2019).
5. Děti s místem trvalého pobytu v obci Vestec. (Na základě Dohody o spolupráci mezi MČ Praha 11 a obcí Vestec ze dne 20.12.2019).
6. Dítě s místem trvalého pobytu v jiné městské části, jehož starší sourozenec je žákem ZŠ Campanus (v době zápisu v 1. – 8. ročníku).
7. Děti s místem trvalého pobytu v jiné městské části.
8. Dítě s místem trvalého pobytu mimo hlavní město Praha, jehož starší sourozenec je žákem ZŠ Campanus (v době zápisu v 1. – 8. ročníku).
9. Dítě s místem trvalého pobytu mimo hlavní město Praha.
V případě splnění zadaných podmínek více uchazeči v jednotlivých kritériích (než kolik umožňuje kapacita ZŠ přijmout) budou uchazeči losováni pod přidělenými registračními čísly. Spádová oblast Základní školy Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782 Cigánkova Hornomlýnská Hráského Hroncova Jana Růžičky Jarníkova Klírova Láskova Malenická Nechvílova Roztylská Šustova U Kunratického lesa U Zeleného ptáka Vojtíškova Zlešická Spádové oblasti školy se nemění.

"Předškolák" aneb "My se školy nebojíme"

V rámci přípravy na vstup do školy nabízíme program pro všechny předškoláčky: „Předškolák“ aneb „My se školy nebojíme“ Na školu připravujeme budoucí prvňáčky již dlouho před vstupem do školy. Ti se mohou každou středu i s rodiči zúčastnit připraveného programu, který je seznamuje s chodem školy, s naší společnou prací, s budovou i učitelkami. Předškoláci vidí, že se nemají čeho obávat a na školu se již těší. Na každý čtvrtek školního roku 2021/2022 od 15,15 do 16,15 hodin jsme pro Vás a Vašeho předškoláka připravili setkání, při kterém se Vaše dítě seznámí se svými budoucími spolužáky, prostředím školy i budoucími učitelkami 1. tříd. Na dítě čeká „Sešit předškoláka“ (portfolio s pracovními listy), básničky, písničky, cvičení, tancování, soutěže, výtvarné a pracovní aktivity. První schůzka proběhne 4. listopadu 2021 od 15,15 hodin. Sraz je před školou u vchodu č. 2. Přineste si, prosím, přezutí a pastelky. Cena 1 000,- Kč za celoroční kurz. Do jednotlivých hodin bude vkládat prvky MDS – Metoda dobrého startu. Metoda dobrého startu je metodou akusticko-opticko-motorickou. Co to konkrétně znamená? To, že se postupně a nakonec současně rozvíjí složka zraková – rozlišováním grafických znaků, složka pohybová – prováděním gest ke grafickým znakům a to vše v rytmu písničky – rozvíjí se složka sluchová. Cílem metody je zdokonalit souhrn všech tří analyzátorů, zdokonalit a vyhranit lateralitu, zlepšit orientaci v tělesném schématu a prostoru. Nosným prvkem je lidová písnička, pro každou lekci jiná. Náročnost lekcí se postupně zvyšuje. Rytmu, melodii a slovům písně odpovídají pohybová, řečová a grafomotorická cvičení.

Nejlepší škola v Praze a 4. nejlepší škola v České republice

www.nejlepsiceskaskola.cz

Anglický jazyk od 1. ročníku

Povinná výuka anglického jazyka od 1. ročníku s rodilým mluvčím. Od šesté třídy druhý cizí jazyk. V osmém a devátém ročníku výuka aglického jazyka pouze pod vedením rodilého mluvčího.

Stravování

* ve školní jídelně výběr ze dvou jídel * zdravá strava * vaříme pouze z čerstvých surovin

Vybavení školy

* v roce 2010, 2011 - celková regenerace školy včetně nové školní kuchyně * moderně a účelně vybavené učebny * dobře vybavený areál školní družiny * moderní sportovní areál s atletickým oválem, sprinterskou rovinkou, tenisovými kurty a hřištěm na beach volejbal * v roce 2011 - dostavba 4 venkovních šaten *2019 dokončena výstavba sportovní víceúčelové haly

Poměr dívek a chlapců

Školu navštěvuje celkem 1086 žáků a z toho je 52 % chlapců.

Fotogalerie

Sportovní úspěchy Sportujeme Poznávací zájezd do Dánska Vlastivěda 1. třídy Přírodověda Divadlo 2. stupeň Školní družina Školní družina Učitelé na výletě Adventní díly ZŠ Campanus - mistři ČR ve florbalu První školní den Závody Cross Cup Ples žáků 1. a 9. tříd Ples žáků 1. a 9. tříd První školní den Zájezd do Švédska - výlet na lodích Předškoláci ve škole Jak se máme Jak se učíme Den učitelů Ples žáků 9. tříd Bádáme Sportujeme Sněhulák pro Afriku Tvořivé učení Hrajeme divadlo Projektové vyučování
Školy Online
© 2002–2021, Školy Online.