Facebook

Podmínky poskytování služeb serveru seznamskol.cz

 1. Firma Vojtěch Janda, se sídlem Nová Ves 222, okres Liberec, IČO 72658681 (dále „Provozovatel“), zajistí na základě žádosti (objednávky) zákazníka (klienta) provoz zákaznického účtu.
 2. Provozem zákaznického účtu se rozumí služba umístění uživatelsky editovatelných dat přístupných přes protokol HTTP a/nebo HTTPS (dále jen provoz uživatelského účtu, uživatelský účet) na server seznamskol.cz.
 3. Na zákaznickém účtu nesmí být provozován závadný obsah – jedná se zejména o takový obsah, který je v rozporu s právním pořádkem České republiky, s mezinárodní smlouvou, jíž je Česká republika vázána a která byla publikována ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv, v rozporu s dobrými mravy anebo v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku. Závadný obsah serveru je též zejména takový obsah, který svou podstatou vykazuje znaky trestného činu podle zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, v platném znění, nebo podle jiných předpisů trestního práva, přestupku podle zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, nebo podle jiných předpisů přestupkového práva, správního deliktu podle předpisů správního práva. Zákazník (klient) není oprávněn provozovat na serveru stránky nebo odkazovat na stránky se závadným obsahem a v tomto rozsahu se zavazuje, že nebude na serveru stránky se závadným obsahem provozovat nebo na ně odkazovat.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo krátkodobého přerušení provozu serveru nebo uživatelského účtu např. z důvodu havárie, údržby, oprav nebo výměny těch částí systémů, které přímo ovlivňují poskytování služeb podle bodu II. nebo přerušení provozu uživatelského účtu v případě, že je na něm provozován závadný obsah dle bodu III. nebo je na něj odkazováno.
 5. Provozovatel neodpovídá za vzniklou škodu (nemajetkovou újmu) a nenese zodpovědnost za přerušení poskytování služeb specifikovaných v bodu II. v případě zásahu třetích osob či vyšší moci (zejména povodeň, požár, vítr, válka, zemětřesení apod.), poruchy na zařízení třetích dodavatelů (zejména dlouhodobější výpadek dodávky elektřiny, telekomunikační spojení atd.), pokud těmto skutečnostem prokazatelně nebylo možno zabránit nebo nebyly způsobeny nedbalostí provozovatele anebo byly způsobeny neodvratitelnou událostí nemající původ v provozu uživatelského účtu. Ustanovení § 421a občanského zákoníku vzhledem k povaze poskytovaných služeb dle těchto všeobecných obchodních podmínek se nepoužije.
 6. Provozovatel se zavazuje informovat zákazníka o všech okolnostech znemožňujících poskytování služeb podle bodu II., pokud jsou mu tyto skutečnosti známy. Jsou–li tyto skutečnosti známy předem, provozovatel se zavazuje o nich dohodnutým způsobem informovat bez zbytečných prodlev tak, aby mohla být ze strany zákazníka přijata nutná opatření. To se týká zejména přerušení provozu z důvodu správy systému, přerušení dodávky energie, havárie, rekonstrukce objektů a inženýrských sítí či prostor, ve kterých jsou služby poskytovány.
 7. Provozovatel si vyhrazuje právo používat kontaktní údaje poskytnuté v souvislosti s objednávkou služby zákazníkem následujícím způsobem: použití pro marketing v rámci služeb, vývoj a zlepšení služeb poskytovaných zákazníkům, použití pro personifikaci služby, zejména zasílání novinek a to pouze po dobu užívání služby.
 8. V nutných případech může provozovatel zasahovat do zákaznických dat. Zejména v případě zadání chybných dat do zákaznického účtu (např. znemožňující řádné využívání služby) nebo na žádost uživatele.
 9. Dohodnutou částku za provoz prezentace bude provozovatel fakturovat ročně (nebo dle dohody při objednávce) dle aktuálního ceníku, předem, se splatností 14 dnů ode dne vystavení faktury. Zákazník se zavazuje provádět platby řádně a včas nejpozději k datu splatnosti faktury. Platbou faktury se rozumí připsání platby ve prospěch účtu provozovatele. První platbu za provoz uživatelského účtu provede zákazník na základě faktury, která mu bude zaslána oproti objednávce.
 10. V případě neuhrazení poplatku ve lhůtě splatnosti faktury za provoz uživatelského účtu může být provoz uživatelského účtu ze strany provozovatele kdykoli přerušen. Službu lze vypovědět nejdříve ke konci započatého fakturačního období, písemně nebo emailem s uvedením zákaznického jména. Uhrazené poplatky není možno refundovat.
 11. V zájmu bezpečnosti a ochrany know–how se obě strany zavazují dodržovat mlčenlivost o veškerých informacích týkajících se provozu jejich systémů (důvěrné informace) před třetími osobami, vyjma informací oficiálně zveřejněných.
 12. Provozovatel si vyhrazuje právo informovat klienta o změnách poskytovaní služeb formou emailové zprávy. Tato bude zaslána na emailovou adresu, uvedenou klientem v nastavení svého účtu.
 13. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu cen bez předchozího upozornění. Aktuální ceny prezentace jsou uvedeny na adrese https://www.seznamskol.cz/registrace/
Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.